Adatkezelési tájékoztató (2018.05.25.-ig)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság, mint adatkezelő az érintetteket megfelelően tájékoztassa az adatkezelés lényeges körülményeiről és az érintett jogairól, valamint eleget tegyen a Rendelet[1] 13. és 14. cikkeiben foglalt, információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségeknek.

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a Társaság weboldalán (www.pallasathenekiado.hu) és azt kérésre a Társaság az érintetteknek közvetlenül is megküldi.

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

Cégjegyzékszám: 01-09-303681

Adószám: 26133454-2-41

Képviselő az adatkezelési tevékenység során:

E-mail cím: info@pallasathenekiado.hu

Honlap: www.pallasathenekiado.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

 

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó a jelen tájékoztató tekintetében az a jogi személy, amely a Társaság, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó Társaság általi igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk a Társaság által kezelt adatok közreműködő adatfeldolgozókról:

A Társaság könyvviteli szolgáltatója

A Társaság a közteherviselési és számviteli kötelezettségei teljesítése céljából (mely egyben az adatkezelés célja is) könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső könyvelőt és vele alvállalkozói kapcsolatban álló bérszámfejtőt vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal munkaviszonyban vagy más szerződéses (jellemzően megbízási) kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Könnyviteli szolgáltató

Cégnév: OPTIMA Befektetési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-10-048464

Adószám: 25294848-2-41

Képviselő: dr Fekete Zoltán vezérigazgató

e-mail cím: info@optimabudapest.hu

Bérszámfejtő:

Cégnév: RUHAN Számviteli és Munkaügyi Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 38.

Cégjegyzékszám: 13-09-134511

Adószám: 11735036-2-13

Képviselő: Varga Anikó ügyvezető

e-mail cím: anikoridacs@t-online.hu

Törzsvásárlói program szolgáltatója

A Társaság a weboldalán elérhető tájékoztatóban írtak alapján (törzsvásárlói kártya tájékoztató) ügyfélkártya rendszert tart fenn a weboldalán regisztráló érintettek részére.  Törzsvásárlói kártya igényléséhez szükséges regisztráció során közölt személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált felhasználót a Társaság a későbbiekben a tevékenységéhez kapcsolódó (pl. pontgyűjtés, ajándékok, rendezvényre történő regisztrációkor elsőbbség) kedvezményekben részesítse a Netlient Kft. közreműködésével készülő ügyfélkártyák használatán keresztül (törzsvásárlói kártya), melynek használatával az érintett vásárlási kedvezményekben részesülhet (törzsvásárlói program).

A törzsvásárlói program működtetéséhez igénybe vett szolgáltató megnevezése a következő: 

A szolgáltató:

Cégnév: Netlient Kft.

Székhely: 2600 Vác, Háló köz 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-165574

Adószám: 24684277-2-13

Képviselő: Szilágyi András

e-mail cím: netlient@gmail.com

Webshopban rendelt termékek csomagolását, feladását és kézbesítését végző szolgáltatók

A Társaság honlapján webshopot üzemeltet, ahol a felhasználók könyveket vásárolhatnak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint adásvételi szerződés útján.

Az itt megrendelt termékek feladásához és kézbesítéséhez az Adatkezelő szolgáltatókat vesz igénybe, akik részére továbbítja a vásárló érintettek kézbesítéshez szükséges személy adatait, azaz a nevet, szállítási címet és telefonszámot.

Az érintett szolgáltatók megnevezése a következő:

A vásárolt termékek csomagolása és feladása tekintetébeneljáró csomagküldő szolgáltató:

Cégnév: Copy & Consulting Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 3. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-915850

Adószám: 14701474-2-43

Képviselő: Gál Zsolt

e-mail cím: info@ccprint.hu

A kézbesítés tekintetében közreműködő szolgáltató:

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Képviselő: Pesztericz Péter ügyvezető

e-mail cím: pesztericzp@tof.hu

Nyereményjátékban közreműködő szervezetek

Az Adatkezelő a Facebook és Instagram oldalán alkalmanként szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot szervez. Amennyiben a nyertes a nyereménykönyv postai kézbesítését választja, az Adatkezelő ennek teljesítéséhez kézbesítő szolgáltatót vesz igénybe. A nyereményjátékok alkalmával esetenként nem az Adatkezelő tulajdonában álló könyv kerül nyereményként kisorsolásra, így ilyen esetben a nyertesnek a nyeremény átadásához szükséges személyes adatai továbbításra kerülnek a nyereményt felajánló szervezet részére.

Ezen nyereményjáték lebonyolításában részt vevő adatfeldolgozó szervezetek az alábbiak:

A kézbesítés tekintetében közreműködő szolgáltató:

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Képviselő: Pesztericz Péter ügyvezető

e-mail cím: pesztericzp@tof.hu

 

 

III. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

 • A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése.

 • A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén kezeli a munkavállalók alábbi adatait:
 1. név
 2. születési név,
 3. születési ideje,
 4. anyja neve,
 5. lakcíme,
 6. állampolgársága,
 7. adóazonosító jele,
 8. TAJ száma,
 9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 10. telefonszám,
 11. e-mail cím,
 12. személyi igazolvány száma,
 13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 14. bankszámlaszáma,
 15. munkába lépésének időpontja,
 16. munkakör,
 17. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 18. fénykép,
 19. önéletrajz,
 20. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 21. a munkaviszony megszűnésének módja és ideje,
 22. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok (kötelező üzemorvosi vizsgálat) összegzése/eredménye,
 23. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 24. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
 25. üzemi balesetekhez kapcsolódóan keletkező és a munkáltatói ügyintézéshez szükséges adatok,
 26. a Cafeteria juttatások igénybe vétele során megadott SZÉP kártya, egészségpénztári és egyéb adatok.

A munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, alapján levonandó tartozásra vonatkozó adatokat a Társaság a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 24.§-a alapján kezeli.

A 22. ponthoz kapcsolódóan kezelhető személyes adatok köre a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

A keresőképtelenségre vonatkozó, táppénz vagy más típusú pénzbeli egészségbiztosítási ellátás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése a jogi kötelezettség teljesítése miatti adatkezelés körébe tartozik.

A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, aki a jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen 2.) pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

A munkavállalók személyes adatainak szervezeten belüli címzettje a munkáltatói jogkör gyakorlója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az adott adatra jogszabályban meghatározott időtartam, jogszabályi rendelkezés hiányában munkaviszony megszűnését követő 3 év.

Felvételre jelentkezők adatainak (önéletrajzok) kezelése

A Társaság kezeli az állásra jelentkezők által rendelkezésre bocsájtott önéletrajzok tartalmát és a jelentkezés során esetleg megadott egyéb személyes adatokat.

A jelentkezőktől kérhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, korábbi munkavállalásra, egyéb releváns tapasztalatra vonatkozó adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.

A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személyek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A kiválasztott jelentkezővel történő munkaszerződés megkötéséig.

 1. FEJEZET

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Az érintett hozzájárulása abban az esetben lehet az adatkezelés alapja, ha a személyes adatok adott célhoz kötött kezelésére sem szerződés teljesítése, sem jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése nem ad alapot.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra szolgáló formanyomtatványon vagy az „Ügyfélkártya kedvezmény program belépési nyilatkozaton” kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság által üzemeltetett  www.pallasathenekiado.hu internetes honlapon regisztrál és ennek során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hozzájárulás visszavonásának minősül amennyiben az érintett a regisztráció törlését kéri

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  A regisztráció alapján az érintett regisztráció során megadott alábbi adatai kezelhetőek:

 • teljes neve
 • az érintett által megadott cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • születési dátum
 • felhasználói azonosító.

A regisztráció feltétele a linkről elérhető jelen adatkezelési tájékoztató aktív jóváhagyása az érintett által.

Az adatok címzettje a regisztrációk kezelésért felelős munkavállaló, aki a regisztráció során megadott személyes adatokat továbbítja az ügyfélkártyák kiállításáért és kezelésért felelős, ezen szolgáltatás nyújtása tekintetében az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Netlient Kft-nek, akinél a regisztráció során megadott személyes adatok megismerésére jogosultak az adatfeldolgozó Netlient Kft. ügyfélkártyák kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés célja az, hogy a regisztrált felhasználót a Társaság a későbbiekben a tevékenységéhez kapcsolódó (pl. pontgyűjtés, ajándékok, rendezvényre történő regisztrációkor elsőbbség) kedvezményekben részesítse a Netlient Kft. közreműködésével készülő ügyfélkártyák használatán keresztül (törzsvásárlói kártya), melynek használatával az érintett vásárlási kedvezményekben részesülhet (törzsvásárlói program).

 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság által szervezett programon részvétel érdekében regisztrál a protokoll@pallasathenekiado.hu e-mail címen vagy a www.pallasathenekiado.hu/könyvbemutatóink/regisztráció menüpontban és a regisztráció során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. (VIII: Fejezet) A hozzájárulás visszavonásának minősül amennyiben az érintett a regisztráció törlését kéri.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  A programra történő regisztráció alapján az érintett regisztráció során megadott alábbi adatai kezelhetőek:

 • teljes neve
 • e-mail cím

 

 

A programokra való regisztráció feltétele a linkről elérhető jelen adatkezelési tájékoztató aktív jóváhagyása az érintett által.

Az adatok címzettje a regisztrációk kezelésért felelős munkavállaló, aki a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama: a programtól számított két passzív év elteltével a regisztráció során megadott adatokat törlik. Az adatkezelést haladéktalanul meg kell szüntetni és az adatokat törölni kell amennyiben az érintett ezt kéri, vagy az adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

A Társaságnál a hozzájárulás nem adható meg olyan írásbeli nyilatkozat keretében, mely más ügyekre is vonatkozik.

A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Az érintett hozzájárulást bármilyen, a Társasággal e-mail útján közölt nyilatkozatban, vagy A Társaság tevékenységi körében eljáró munkavállaló felé tett szóbeli közléssel vonatja vissza. A hozzájárulás szóbeli visszavonása esetén az érintett munkavállaló írásbeli jelzéssel él a Társaság mindenkori Ügyvezetője felé megadva minden, az adatkezelés mielőbbi megszüntetéséhez szükséges információt, így különösen az érintett nevét, a visszavonás időpontját és a visszavonással érintett adatok körét.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

 

 

 1. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződéses partnerek

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, stb. szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, az egyéni vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, a társadalombiztosítási azonosító jelét.

A személyes adatok címzettje: a Társaságnak a szerződés teljesítésében közreműködőként kijelölt munkavállalója. Az adózási, számviteli és bérszámfejtési szerződéses és jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében, az ezek teljesítéséhez szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet, jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., mint adatfeldolgozó részére. A hivatkozott személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése.

Az érintett természetes személlyel a szerződéskötés során közölni kell, hogy az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  

Szervezetekkel kötött szerződések

A Társaság kezeli a vele vevőként vagy szállítóként szerződéses kapcsolatba kerülő szervezetek részéről kijelölt kapcsolattartónak és képviselőnek a szerződés teljesítése során, annak érdekében tudomására jutott személyes adatait.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság szerződéseinek teljesítése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése / az érintett természetes személy kapcsolattartó esetén az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettje: a Társaságnak a szerződés megkötésében és teljesítésében közreműködőként kijelölt munkavállalója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig.

Az érintettet a Társaság szerződés megkötésében és teljesítésében kijelölt munkavállalójának igazolható módon tájékoztatni kell az adatkezelés jelen pontban írt körülményeiről.

Adatkezelés a webáruházban 

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződéskötésnek minősül figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése.

A Társaság a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, bizonylatolás, valamint a követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban vásárló érintett alábbi személyes adatait:

 • teljes neve
 • az érintett által megadott lakcím és / vagy szállítási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vásárlás időpontja.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, értékesítési tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint adatfeldolgozóként:

A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, aki jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

Ezen túl a szerződés teljesítése, közelebbről a megrendelt termék (könyv) kiszállítása céljából a kézbesítéshez szükséges személyes adatok (név, érintett által közölt szállítási cím és telefonszám) továbbításra kerülnek a Társasággal csomagküldő szolgálatatás tárgyában szerződéses kapcsolatban álló Copy & Consulting Kft. részére, aki egyben a személyes adatok címzettje is.  A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak a munkakörüknél fogva a megrendelt termékekből álló csomagok összeállítását, csomagolását, címzését és postán való feladását elvégző munkavállalók.

A Copy & Consulting Kft. tevékenysége keretében, az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a megrendelt könyvek kiszállítása érdekében a kézbesítéshez szükséges adatokat (név, szállítási cím, telefonszám) a csomag címzés és feladás révén átadja az Express One Hungary Kft-nek, mint adatfeldolgozónak, akinél a személyes adatok megismerésére jogosultak a csomagfelvételt, csomagirányítást és kézbesítést végző munkavállalók.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a vásárlás évét követő 8. év végéig.

A webáruházban történő vásárlás során a megrendelés leadásának feltétele a linkről elérhető jelen adatkezelési tájékoztató aktív jóváhagyása az érintett által.

 

 1. FEJEZET

ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAIN

 

A Társaság tevékenysége, rendezvényei megismertetése, népszerűsítése, céljából Facebook és Instagram, LinkedIn oldalt tart fenn, továbbá a Spotify és az iTunes oldalaira tölt fel anyagokat.. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli, ezekre a Szolgáltatók Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Társaság nem felel a Facebook látogatók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

 

VII. FEJEZET

ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG WEBOLDALÁN

Tájékoztató sütik (cookies) alkalmazásáról

A Társaság sütiket (cookie) használ a https://pallasathenekiado.hu címen elérhető weboldalán a felhasználói élmény fokozása érdekében. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

https://pallasathenekiado.hu weboldalon alkalmazott sütik

A sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

https://pallasathenekiado.hu weboldal a használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása nem kötelező, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására, azaz a fenti, technikai szempontból létrejött és kezelt adatok és az érintett közti kapcsolat nem azonosítható, a sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A weboldalon használt sütik működéséről részletesebb felvilágosítás az alábbi címeken érhető el:

WordPresshttps://wordpress.org/support/article/cookies/

WooCommercehttps://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

GoogleAnalyticshttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

FacebookPixel: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142

Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

A Társaság által üzemeltetett https://pallasathenekiado.hu html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az érintett felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Ezen hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

https://pallasathenekiado.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen érhető el bővebb tájékoztatás.

 

VIII. FEJEZET

KÉPMÁS ÉS VIDEOFELVÉTEL RÖGZÍTÉSE A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN, RENDEZVÉNYEIN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁLÁSA, NYEREMÉNYJÁTÉKON RÉSZVÉTEL

 

A Társaság programjainak, eseményeinek dokumentálása

A Társaság kép és videofelvételek rögzítésével dokumentálhatja az általa rendezett könyvbemutatókon, eseményeken és rendezvényeken történteket. Ezen kép és videofelvételek (a továbbiakban együtt: felvételek) rögzítése nem telepített technikai rendszer alkalmazásával, a jelen lévő felvételt rögzítő személy közreműködésével történik.

 

A felvételek készítésének célja, hogy a Társaság a honlapján beszámolhasson eseményeiről, rendezvényeiről, illetve a képekből az „életét” dokumentáló archívumot hozzon létre.

 

A felvétel készítés lehetőségéről a létesítmény területére való belépésre szolgáló valamennyi bejárat mellett jól látható helyen, jól olvashatóan figyelemfelhívó tájékoztatás ad információt, a jelen adatkezelési szabályzat elérhetőségének megjelölésével együtt.

 

Ezen adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad.

 

A Társaság biztosítja az érintett számára a lehetőséget, hogy a jelen lévő, felvételt készítő személynél jelezze azon kívánságát, hogy személyéről ne készüljön felvétel, amit a felvételeket készítő személy köteles teljesíteni.

Az érintett az info@pallasathenekiado.hu e-mail címen kezdeményezheti azon felvételek törlését vagy weboldalon való hozzáférhetőségének megszüntetését, melyeken felismerhető és így a felvétel személyes adatnak minősül.

A Társaság az ilyen jelzéssel élő érintettel munkanapokon 24 órán belül, egyébként a következő munkanapon felveszi a kapcsolatot és az érintette felvételek beazonosításától számított 8 órán belül az érintett kérésének megfelelően törli vagy hozzáférhetetlenné teszi azokat a weboldalán.

Amennyiben az érintett a törlésre vagy a fentiek szerinti hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kérését akként fogalmazza meg, hogy a kéréssel együtt a felvételek (személyes adatok) is beazonosításra kerülnek a Társaság az érintett kérésének annak érkezésétől számított munkanapokon 24 órán belül, egyébként a következő munkanapon tesz eleget.

A személyes adatok tárolásának ideje a fenti kérés hiányában a Társaság ilyen irányú jogos érdekének fennállásáig történik.

A felvételek, így személyes adatok címzettje a Társaság weboldalát üzemeltető Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

 

 

Személy és vagyonvédelmi eszközök

A Társaság székhelyének, a könyvesboltnak és a Társaság rendezvényeinek helyt adó 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (MNB-Ingatlan Kft.) a létesítmény teljes beltéri területén és teraszán az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelő rendszert működtet, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad.

A kamerás megfigyelőrendszer kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az MNB-Ingatlan Kft. Adatvédelmi Utasítás megnevezésű szabályzata az irányadó.

Regisztráció

A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (MNB-Ingatlan Kft.) az ingatlanban megtartásra kerülő rendezvényeken való részvételt előzetes regisztrációhoz köti az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából. A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlanba történő belépés részletes szabályait az ingatlan Házirendje határozza meg.

Az érintett a rendezvényre történő regisztráció során hozzájárulását adja az alábbi személyes adatai kezeléséhez:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • e-mail cím.

 

Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés

A Társaság alkalmanként szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot szervez a mely az Adatkezelő Facebook és Instagram oldalán érhető el. A Társaság nyereményjáték szabályzata elérhető a Társaság Facebook oldalán: https://www.facebook.com/PallasAtheneKiado/.

A nyereményjátékban való részvételnél személyes adat közlésére nem kerül sor, a részvételre a fenti V. Fejezet, I./ pont rendelkezései az irányadóak. A nyertessel az Adatkezelő nyereményjáték lebonyolításával foglalkozó munkavállalója veszi fel személyesen a kapcsolatot facebook-on keresztül és a nyerés tényének közlésével egy időben tájékoztatja az érintettet, hogy a nyeremény átvételére személyesen  az Adatkezelő székhelyén kerülhet sor, mely esetben a név és lakcím adatait a helyszínen, írásban adja meg, vagy választhatja a nyeremény postai kiküldés útján történő átvételét, mely esetben a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat az érintett e-mailen keresztül juttatja el az Adatkezelőhöz.

A személyes adatok közlése és azok kezeléséhez való hozzájárulás minden esetben egy időben a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével történik az érintett adatkezelés körülményeire vonatkozó egyidejű tájékoztatásával.

A személyes adatok kezelésének célja: a nyeremény átadása nyereményjáték nyertesének.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nyereményjáték lebonyolításával foglalkozó munkavállalója. A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

Amennyiben az érintett a nyeremény postai kézbesítés útján történő átvételét választja, a kézbesítéshez szükséges adatait az Adatkezelő átadja a csomag címzés és feladás révén az Express One Hungary Kft-nek, mint adatfeldolgozónak, akinél a személyes adatok megismerésére jogosultak a csomagfelvételt, csomagirányítást és kézbesítést végző munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a nyereményjátok követő 8. év végéig.

 

 

 1. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként, vagy munkavállalóként vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott, közteherviselés teljesítéséhez, valamint a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásainak igénybevételéhez szükséges adatait. A kezelt adatok körét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-ai, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint egyes társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeket, illetve kedvezményeket előíró jogszabályok határozzák meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, aki a jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

 

 

 1. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Az érintett megfelelő tájékoztatáshoz való joga

A Társaság a jelen általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján (www.pallasathenekiado.hu) folyamatosan elérhetővé teszi és az érintettnek külön kérésre egyedileg is megküldi. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait a Társaság milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, azonban ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Korlátozások

A Társaságra vagy vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja bizonyos, a Rendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek hatályát az ott meghatározott okokból.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell annak lehetséges következményeit és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha:

 1. a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé; – ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet szabályait.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 1. A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:
 2. a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei az I. FEJEZET szerint;
 3. b) a Társaságnál adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére a Rendelet 37. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kerül sor;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztatóban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek megjelölésével;
 5. e) a gyűjtött személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 8. h) az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, azonban az érintettet adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert a Társaság automatizált adatkezelést nem végez;
 9. i) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. k) az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához;
 11. l) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 1. m) a Társaság automatizált adatkezelést nem végez;
 2. n) a Társaság a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni;
 3. B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 2. a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei a jelen tájékoztató I. fejezetében írtak szerint;
 3. b) a Társaságnál adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére a Rendelet 37. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kerül sor;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztatóban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek megjelölésével;
 5. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 6. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;
 8. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 9. h) az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérelmezze az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, azonban az érintettet adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert a Társaság automatizált adatkezelést nem végez;
 10. i) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 11. j) az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához;
 12. k) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 13. l) arról, hogy a Társaság automatizált adatkezelést nem végez;

 

 1. A Társaság a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 2. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 3. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 4. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 5. Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.
 6. Mellőzhető a fenti információk rendelkezésre bocsátása, ha és amilyen mértékben:
 7. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 8. b) az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, azonban ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 9. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 10. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

 

 1. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

 

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

A Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

[1]           AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Korábbi adatkezelési tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: https://pallasathenekiado.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2018-05-25-elott/

 

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

 

Budapest, 2018. február 15.

Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.