Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett www.pallasathenekiado.hu weboldalon történő regisztrációval a Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., mint Adatkezelő részére átadott, az Adatkezelő számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 1. Alapelvek:
  1. A Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a pallasathenekiado.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) történő regisztráció alkalmával birtokába jutott adatok kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról az Adatkezelő az Érintettet a regisztráció során közölt elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.
  2. Jelen tájékoztatóval a belépési lap / regisztráció alkalmával megadott adatok kezelésével összefüggő, az info@pallasathenekiado.hu elektronikus levelezési címre elküldött kérdéseket az Adatkezelő megválaszolja.
  3. Az Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  4. Az Adatkezelő adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, értve ez alatt különösen:
   • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
   • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
   • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 

 1. Értelmező rendelkezések:
  1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
  3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  6. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
  8. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  9. hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  11. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelés a weboldalon történő regisztráció alkalmával megadott önkéntes hozzájáruláson alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján. Amennyiben az Adatkezelővel adatot közlő személy(ek) nem saját személyes adatait adják meg, úgy kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése, annak elmulasztásáért az adat közlője felelős.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, a törzsvásárlói programban való részvétel szükséges adatok nyilvántartása, az webes felületen keresztül történő bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása, a vásárlói kapcsolattartás, az Adatkezelő termékeiről szóló információk nyújtása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: határozatlan – a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri

Direkt marketing célú megkeresések és egyéb értesítések:

Az Adatkezelő direkt marketing célú megkeresések (így különösen heti és egyéb rendszerességgel küldött tematikus hírlevelek, sms üzenetek, telemarketing hívások, DM küldemények, stb.) útján értesítheti újdonságairól, kiemelt ajánlatokról, fejlesztéséről azon Érintetteket, akik a weboldalon regisztrálnak. Az Érintett bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, telemarketing hívás, SMS, stb.) fogadását az Adatkezelő által közzétett e-mail címen, valamint leiratkozhat a hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

Statisztikai adatgyűjtés, adatkapcsolatok:

Az Érintett a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az Érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat az Adatkezelő harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag az Adatkezelő munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor az Adatkezelő hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

 

További adatkezelés

Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk weboldalon regisztrálókat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatóak meg.

 1. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 2. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Pallas Athéné Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-303681

Adószám: 26133454-2-41

Telefonszám: 06 1 445 49 61

E-mail: info@pallasathenekiado.hu

 1. Az Érintett jogai
  1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
  2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
  3. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
  4. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  5. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  6. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
  8. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
  9. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
   • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
   • törvényben meghatározott egyéb esetben.
  10. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  11. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  12. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  13. Az adatkezeléssel kapcsolatosan panasz terjeszthető elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Elfogadom, hogy a(z) Pallas Athéné Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) által a(z) https://pallasathenekiado.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a regisztrációt mellőzze.

 

Budapest, 2018. február 15.

Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.