ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság, mint adatkezelő az érintetteket megfelelően tájékoztassa az adatkezelés lényeges körülményeiről és az érintett jogairól, valamint eleget tegyen a Rendelet[1] 13. és 14. cikkeiben foglalt, információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségeknek.

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a Társaság weboldalán (www.pallasathenekiado.hu) és azt kérésre a Társaság az érintetteknek közvetlenül is megküldi.

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

Cégjegyzékszám: 01-09-303681

Adószám: 26133454-2-41

Képviselő az adatkezelési tevékenység során:

E-mail cím: info@pallasathenekiado.hu

Honlap: www.pallasathenekiado.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike, mint adatkezelésre feljogosító jogalap teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű tevékenység keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Társaságnál ténylegesen megvalósuló adatkezelések jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy az adatkezelő jogos érdekének fennállása. Az adatkezelés valamelyik jogalapjának megszűnése nem zárja ki, hogy az adott adat más jogalapon kezelhető.

 

3.    FEJEZET

AZ ÉRINTETT ÖNKÉNTES RÉSZVÉTELÉN ALAPULÓ, AZ ÉRINTETT ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

A jelen fejezet szerinti adatkezelés alapja az érintett önkéntes részvétele a Társaság által működtetett törzsvásárlói programba (ügyfélkártyán keresztül), vagy az érintett részvétele a Társaság által rendezett online eseményen vagy a hírlevélre való feliratkozás.

 

Részvétel a törzsvásárlói programban:

Az érintett a Társaság által üzemeltetett  www.pallasathenekiado.hu internetes honlapon történő regisztráció útján vehet részt a törzsvásárlói programban. A regisztráció feltétele, hogy az érintett elolvassa a regisztráció során linkről elérhető Adatkezelési tájékoztatót (1. számú melléklet) és aktívan bejelölje az ennek igazolásra szolgáló négyzetet. Az adatai kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának minősül amennyiben az érintett a regisztráció törlését kéri, mely esetben regisztráció során megadott személyes adatai is törlésre kerülnek haladéktalanul, de legkésőbb az érintett nyilatkozatának közlésétől számított 8 napon belül.

 

A regisztráció alapján az érintett regisztráció során megadott alábbi adatai kezelhetőek:

 • teljes neve
 • az érintett által megadott cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • születési dátum
 • felhasználói azonosító.

 

Az adatok címzettje a regisztrációk kezelésért felelős munkavállaó, aki a regisztráció során megadott személyes adatokat továbbítja az ügyfélkártyák kiállításáért és kezelésért felelős, ezen szolgáltatás nyújtása tekintetében az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Netlient Kft-nek, akinél a regisztráció során megadott személyes adatok megismerésére jogosultak az adatfeldolgozó Netlient Kft. ügyfélkártyák kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés célja az, hogy a regisztrált felhasználót a Társaság a későbbiekben a tevékenységéhez kapcsolódó (pl. rendezvényre történő regisztrációkor elsőbbség) kedvezményekben részesítse a Netlient Kft. közreműködésével készülő ügyfélkártyák használatán keresztül (törzsvásárlói kártya), melynek használatával az érintett vásárlási kedvezményekben is részesülhet (törzsvásárlói program).

 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó törzsvásárlói kártya felhasználásával érintett művelettől számított hét passzív év elteltével a regisztráció során megadott adatokat és az az azok alapján kiállított ügyfélkártyát passziválják és az adatokat törlik.

 

Részvétel a Társaság által szervezett online eseményeken:

Az érintett a Társaság által szervezett programon a programra történő regisztráció útján tud részt venni, amit a  protokoll@pallasathenekiado.hu e-mail címen vagy a www.pallasathenekiado.hu/könyvbemutatóink/regisztráció menüpontban tehet meg. A programra való regisztráció feltétele, hogy az érintett elolvassa a regisztráció során linkről elérhető Adatkezelési tájékoztatót (1. számú melléklet) és aktívan bejelölje az ennek igazolásra szolgáló négyzetet. Az érintett adatai kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának minősül amennyiben az érintett a regisztráció törlését kéri, mely esetben regisztráció során megadott személyes adatai is törlésre kerülnek haladéktalanul, de legkésőbb az érintett nyilatkozatának közlésétől számított 8 napon belül.

 

A Társaság online eseményeit a Zoom felületen keresztül valósítja meg. A Társaság ezen felület, illetve kezelője részére nem ad át adatokat. Az érintett tekintetében a Zoom felület kezelője által elérhető adatok kezelésére a Zoom adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, mely az alábbi linken érhető el:

https://zoom.us/privacy#_Toc44414835

 

A programon való tényleges részvétel esetén a Zoom felület a Társaság, mint az esemény szervezője részére technikai adatokat szolgáltat, mely alapján a Társaság információt kap az érintett esemény alatti magatartásáról, közelebbről arról, hogy az eseményt mely időponttól meddig követte, volt jelen az online térben, az esemény során chat-ben milyen kérdést tett fel, illetve az esemény zárásakor hogy szavazott. Ezen adatokon túl a programra történő regisztráció alapján az érintett regisztráció során megadott alábbi adatai kezelhetőek:

 • teljes név
 • e-mail cím

Az adatok címzettje a regisztrációk kezelésért felelős munkavállaló, aki a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a programtól számított két passzív év elteltével a regisztráció során megadott adatokat törlik. Az esemény alatt tanúsított magatartásról kapott Zoom riport adatokat a Társaság tevékenységének hatékonyabbá tétele és eseményei színvonalának emelése érdekében elemzi. Ezen adatokat nem továbbítja és az adott esemény időpontjától számított egy év elteltével törli.

Az adatkezelést haladéktalanul meg kell szüntetni és az adatokat törölni kell amennyiben az érintett ezt kéri, vagy az adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.

 

Hírlevélre küldő funkció:

Az érintett a regisztráció vagy a webáruházban történő váráslás alkalmával egy külön erre szolgáló jelölőnégyzet aktív bejelölésével kifejezheti azon kívánságát, hogy a Társaság által időszakosan elkészülő elektronikus hírlevelet az e-mail címére a Társaság megküldje. Ez alapján az érintett nevét és e-mail címét kezeli a Társaság. Ezen adatkezelésre a „Részvétel a törzsvásárlói programban” fejezetben írtak irányadóak azzal hogy a Társaság mindaddig kezeli az érintett nevét és e-mail címét, amíg a hírlevelet tartalmazó levélben szereplő „leiratkozom” link használatával, vagy a Társaság részére az info@pallasathenekiado.hu címre küldött levelével nem jelzi, hogy a hírlevélküldő szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni.

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

A Társaságnál a hozzájárulás nem adható meg olyan írásbeli nyilatkozat keretében, mely más ügyekre is vonatkozik.

A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Az érintett hozzájárulást bármilyen, az Alapítvánnyal e-mail útján közölt nyilatkozatban, vagy A Társaság tevékenységi körében eljáró munkavállaló felé tett szóbeli közléssel vonatja vissza. A hozzájárulás szóbeli visszavonása esetén az érintett munkavállaló írásbeli jelzéssel él a Társaság mindenkori Ügyvezetője felé megadva minden, az adatkezelés mielőbbi megszüntetéséhez szükséges információt, így különösen az érintett nevét, a visszavonás időpontját és a visszavonással érintett adatok körét.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

 

 1. FEJEZET

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Az érintett hozzájárulása abban az esetben lehet az adatkezelés alapja, ha a személyes adatok adott célhoz kötött kezelésére sem szerződés teljesítése, sem jog jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése nem ad alapot.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

A Társaságnál a hozzájárulás nem adható meg olyan írásbeli nyilatkozat keretében, mely más ügyekre is vonatkozik.

A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Az érintett hozzájárulást bármilyen, a Társasággal e-mail útján közölt nyilatkozatban, vagy a Társaság tevékenységi körében eljáró munkavállaló felé tett szóbeli közléssel vonatja vissza. A hozzájárulás szóbeli visszavonása esetén az érintett munkavállaló írásbeli jelzéssel él a Társaság mindenkori Ügyvezetője felé megadva minden, az adatkezelés mielőbbi megszüntetéséhez szükséges információt, így különösen az érintett nevét, a visszavonás időpontját és a visszavonással érintett adatok körét.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A jelen fejezet szerinti adatkezelés megkezdése előtt az érintett hozzájárulása külön erre szolgáló nyilatkozaton kérhető.

 

 1. FEJEZET

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződéses partnerek

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként stb. szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, az egyéni vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, a társadalombiztosítási azonosító jelét.

A személyes adatok címzettje: a Társaságnak a szerződés teljesítésében közreműködőként kijelölt munkavállalója. Az adózási, számviteli és bérszámfejtési szerződéses és jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében, az ezek teljesítéséhez szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet, jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., illetve a RUHAN Kft., mint adatfeldolgozó részére. A hivatkozott személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése.

Az érintett természetes személlyel a szerződéskötés során közölni kell, hogy az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  

 

Szervezetekkel kötött szerződések

A Társaság kezeli a vele vevőként vagy szállítóként szerződéses kapcsolatba kerülő szervezetek részéről kijelölt kapcsolattartónak és képviselőnek a szerződés teljesítése során, annak érdekében tudomására jutott személyes adatait.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság szerződéseinek teljesítése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése / az érintett természetes személy kapcsolattartó esetén az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettje: a Társaságnak a szerződés megkötésében és teljesítésében közreműködőként kijelölt munkavállalója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig.

Az érintettet a Társaság szerződés megkötésében és teljesítésében kijelölt munkavállalójának igazolható módon tájékoztatni kell az adatkezelés jelen pontban írt körülményeiről.

 

6. FEJEZETADATKEZELÉS A TÁRSASÁG WEBÁRUHÁZÁBAN

I./ A webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződéskötésnek minősül figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése.

A Társaság a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, bizonylatolás, valamint a követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban vásárló természetes személy érintett alábbi személyes adatait:

 

 • teljes neve
 • az érintett által megadott lakcím és / vagy szállítási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vásárlás időpontja.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, értékesítési tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint adatfeldolgozóként:

A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, aki a jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

Ezen túl a szerződés teljesítése, közelebbről a megrendelt termék (könyv) kiszállítása céljából a kézbesítéshez szükséges személyes adatok (név, érintett által közölt szállítási cím és telefonszám) továbbításra kerülnek a Társasággal csomagküldő szolgáltatás tárgyában szerződéses kapcsolatban álló Copy & Consulting Kft. részére, aki egyben a személyes adatok címzettje is.  A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak a munkakörüknél fogva a megrendelt termékekből álló csomagok összeállítását, csomagolását, címzését és postán való feladását elvégző munkavállalók.

A Copy & Consulting Kft. tevékenysége keretében, az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a megrendelt termékek kiszállítása érdekében a kézbesítéshez szükséges adatokat (név, szállítási cím, telefonszám) a csomag címzés és feladás révén átadja a ExpressOne Kft.-nek, mint adatfeldolgozónak, akinél a személyes adatok megismerésére jogosultak a csomagfelvételt, csomagirányítást és kézbesítést végző munkavállalók.

 

A személyes adatok kezelésének időtartama: az adózási és könyvviteli tárgyú jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében vásárlás évét követő 8. év végéig.

A személyes adatok kezelésének időtartama a kizárólag a megrendelt termékek kézbesítéséhez szükséges adatok tekintetében a kézbesítést követő hónap utolsó napja.

 

A webáruházban történő vásárlás során a megrendelés leadásának feltétele a linkről elérhető 1. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató aktív jóváhagyása az érintett által.

II./ Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

A társaság saját jogos érdekének érvényesítése érdekében közvetlen üzletszerzési célból kezeli a webáruházban vásárlók nevét és e-mail címét. Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az általa rendezett eseményekről, forgalmazott termékekről tájékoztató információkat küldjön a vásárlók részére, ezzel tevékenységét népszerűsítse és az érintetteket a rendezvényein való részvételre, illetve további vásárlásra bíztassa.

Az adatkezelés időtartama a mindenkor az utolsó webáruházban történő vásárlástól, vagy a Társaság rendezvényén történt részvételtől számított öt év.

Az adatok címzettje a Társaságnál üzletszerzési, promóciós tevékenyéget végző munkavállalók.

Az érintett bármikor, akár az info@pallasathenekiado.hu címre küldött e-mailben, akár a Társaság postai címére (1014 Budapest, Úri u. 21.) küldött postai levében tiltakozhat a jelen pont szerinti adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Társaság az érintett tiltakozásának tudomására jutását követően haladéktalanul köteles megszüntetni az érintett adatainak közvetlen üzletszerzés célú adatkezelését.

Ezt meghaladóan a Társaság az érintett e-mail címére küldött közvetlen üzletszerzési célú küldeményekben egy „Leiratkozom” feliratú virtuális gomb megnyomásával is biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintett a közvetlen üzletszerzési célú kapcsolatfelvételt elutasítsa és ezzel egyúttal az adatok jelen pont szerinti kezelésével szembeni tiltakozását is kifejezze.

A webáruházban történő vásárlás alkalmával Társaságunk külön felhívja az érintettek figyelmét a jelen pont szerinti adatkezelésre, akik egy erre szolgáló négyzet bejelölésével fejezik ki, hogy a tájékoztatást tudomásul vették.

 

 1. FEJEZET

ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAIN

 

A Társaság tevékenysége, rendezvényei megismertetése, népszerűsítése, céljából Facebook és Instagram, LinkedIn oldalt tart fenn, továbbá a Spotify, YouTube és az iTunes oldalaira tesz hozzáférhetővé anyagokat. A Társaság az ezeken a felületeken a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli, ezekre a Szolgáltatók Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Társaság nem felel a Facebook látogatók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

 

NYEREMNYJÁTÉK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság alkalmanként szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot szervez a mely az Adatkezelő Facebook és Instagram oldalán érhető el. A Társaság nyereményjáték szabályzata elérhető a www.pallasathenekiado.hu weboldalon.

A nyereményjátékban való részvételnél személyes adat közlésére nem kerül sor, a részvételre a fenti V. Fejezet, I./ pont rendelkezései az irányadóak. A nyertessel az Adatkezelő nyereményjáték lebonyolításával foglalkozó munkavállalója veszi fel személyesen a kapcsolatot Facebook-on keresztül és a nyerés tényének közlésével egy időben tájékoztatja az érintettet, hogy a nyeremény átvételére személyesen  az Adatkezelő székhelyén kerülhet sor, mely esetben a név és lakcím adatait a helyszínen, írásban adja meg, vagy választhatja a nyeremény  kézbesítés útján történő átvételét, mely esetben a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat az érintett e-mailen keresztül juttatja el az Adatkezelőhöz.

A személyes adatok közlése és azok kezeléséhez való hozzájárulás minden esetben egy hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével történik az érintett adatkezelés körülményeire vonatkozó egyidejű tájékoztatásával.

 

A személyes adatok kezelésének célja: a nyeremény átadása nyereményjáték nyertesének.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nyereményjáték lebonyolításával foglalkozó munkavállalója. A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

 

Amennyiben az érintett a nyeremény kézbesítés útján történő átvételét választja, a kézbesítéshez szükséges adatait az Adatkezelő átadja a csomag címzés és feladás révén a Express One Hungary Kft-nek, mint adatfeldolgozónak, akinél a személyes adatok megismerésére jogosultak a csomagfelvételt, csomagirányítást és kézbesítést végző munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a nyereményjátok követő 8. év végéig.

 

 

 1. FEJEZET

ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG WEBOLDALÁN

Tájékoztató sütik (cookies) alkalmazásáról

A Társaság sütiket (cookie) használ a https://pallasathenekiado.hu címen elérhető weboldalán a felhasználói élmény fokozása érdekében. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

https://pallasathenekiado.hu weboldalon alkalmazott sütik

A sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között– különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

https://pallasathenekiado.hu weboldal a használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása nem kötelező, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására, azaz a fenti, technikai szempontból létrejött és kezelt adatok és az érintett közti kapcsolat nem azonosítható, a sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A weboldalon használt sütik működéséről részletesebb felvilágosítás az alábbi címeken érhető el:

WordPresshttps://wordpress.org/support/article/cookies/

WooCommercehttps://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

GoogleAnalyticshttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

FacebookPixel: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142

Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

A Társaság által üzemeltetett https://pallasathenekiado.hu html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az érintett felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Ezen hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

https://pallasathenekiado.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen érhető el bővebb tájékoztatás.

 

 

 1. FEJEZET

KÉPMÁS ÉS VIDEOFELVÉTEL RÖGZÍTÉSE A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN, RENDEZVÉNYEIN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁLÁSA

 

A Társaság programjainak, eseményeinek dokumentálása

A Társaság kép és videofelvételek rögzítésével dokumentálhatja az általa rendezett könyvbemutatókon, eseményeken és rendezvényeken történteket. Ezen kép és videofelvételek (a továbbiakban együtt: felvételek) rögzítése nem telepített technikai rendszer alkalmazásával, a jelen lévő felvételt rögzítő személy közreműködésével történik.

 

A felvételek készítésének célja, hogy a Társaság a honlapján beszámolhasson eseményeiről, rendezvényeiről, illetve a képekből az „életét” dokumentáló archívumot hozzon létre.

 

A felvétel készítés lehetőségéről a helyszínre való belépésre szolgáló valamennyi bejárat mellett jól látható helyen, jól olvashatóan figyelemfelhívó tájékoztatás ad információt, a jelen adatkezelési tájékoztató elérhetőségének megjelölésével együtt.

 

Ezen adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad.

 

A Társaság biztosítja az érintett számára a lehetőséget, hogy a jelen lévő, felvételt készítő személynél jelezze azon kívánságát, hogy személyéről ne készüljön felvétel, amit a felvételeket készítő személy köteles teljesíteni.

Az érintett az info@pallasathenekiado.hu e-mail címen kezdeményezheti azon felvételek törlését vagy weboldalon való hozzáférhetőségének megszüntetését, melyeken felismerhető és így a felvétel személyes adatnak minősül.

A Társaság az ilyen jelzéssel élő érintettel munkanapokon 24 órán belül, egyébként a következő munkanapon felveszi a kapcsolatot és az érintette felvételek beazonosításától számított 8 órán belül az érintett kérésének megfelelően törli vagy hozzáférhetetlenné teszi azokat a weboldalán.

Amennyiben az érintett a törlésre vagy a fentiek szerinti hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kérését akként fogalmazza meg, hogy a kéréssel együtt a felvételek (személyes adatok) is beazonosításra kerülnek a Társaság az érintett kérésének annak érkezésétől számított munkanapokon 24 órán belül tesz eleget.

A személyes adatok tárolásának ideje a fenti kérés hiányában a Társaság ilyen irányú jogos érdekének fennállásáig történik.

A felvételek tulajdonosa, így személyes adatok címzettje a Társaság weboldalát üzemeltető Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

 

Személy és vagyonvédelmi eszközök

A Társaság székhelyének, a könyvesboltnak és a Társaság rendezvényeinek helyt adó 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan teljes beltéri területén és teraszán az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelő rendszert működtet, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad.

A kamerás megfigyelőrendszer kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az MNB-Ingatlan Kft., mint az ingatlan tulajdonosának Adatvédelmi Utasítás megnevezésű szabályzata az irányadó, ami a helyszínen hozzáférhető, illetve kérelem esetén bármely érintett rendelkezésére bocsájtjuk elektronikus formában.

 

 

Regisztráció

A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (MNB-Ingatlan Kft.) az ingatlanban megtartásra kerülő rendezvényeken való részvételt előzetes regisztrációhoz köti az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából. A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlanba történő belépés részletes szabályait az ingatlan Házirendje határozza meg, mely a helyszínen hozzáférhető.

Az ingatlanban tartott rendezvényen való részvétel feltételeként szabott regisztráció során az érintett hozzájárulását adja az alábbi személyes adatai kezeléséhez:

 • név,
 • e-mail cím.

Az adatkezelés célja az ingatlanba belépő személyek beazonosíthatósága. Az adatok címzettje az ingatlanban mindenkor személy és vagyonvédelmi szolgálatot teljesítő személyek. Az adatkezelés időtartama: a részvétellel érintett programot követő 5 nap.

 

 

 

 1. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vagy munkavállalóként vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott, közteherviselés teljesítéséhez, valamint a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásainak igénybevételéhez szükséges adatait. A kezelt adatok körét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-ai, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint egyes társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeket, illetve kedvezményeket előíró jogszabályok határozzák meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A jelen pont szerinti személyes adatok továbbításra kerülnek a Társasággal számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából szerződéses kapcsolatban álló mindenkori szervezet részére, aki jelenleg az OPTIMA Befektetési Zrt., aki egyben a személyes adatok címzettje is. A címzettnél a jelen pont szerinti személyes adatok megismerésére jogosultak az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók.

 

 1. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Lásd Adatkezelési szabályzat V. fejezet.

 

12 FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó a jelen tájékoztató tekintetében az a jogi személy, amely a Társaság, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó Társaság általi igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk a Társaság által kezelt adatok közreműködő adatfeldolgozókról:

A Társaság könyvviteli szolgáltatója

A Társaság a közteherviselési és számviteli kötelezettségei teljesítése céljából (mely egyben az adatkezelés célja is) könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső könyvelőt és bérszámfejtőt vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal munkaviszonyban vagy más szerződéses (jellemzően megbízási) kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Könyviteli szolgáltató

Cégnév: OPTIMA Befektetési Zrt.

Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-10-048464

Adószám: 25294848-2-41

Képviselő: dr. Fekete Zoltán vezérigazgató

e-mail cím: info@optimabudapest.hu

Bérszámfejtő:

Cégnév: RUHAN Számviteli és Munkaügyi Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 38.

Cégjegyzékszám: 13-09-134511

Adószám: 11735036-2-13

Képviselő: Varga Anikó ügyvezető

e-mail cím: anikoridacs@t-online.hu

 

Törzsvásárlói program szolgáltatója

A Társaság a weboldalán elérhető tájékoztatóban írtak alapján (törzsvásárlói kártya tájékoztató) ügyfélkártya rendszert tart fenn a weboldalán regisztráló érintettek részére.  Törzsvásárlói kártya igényléséhez szükséges regisztráció során közölt személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált felhasználót a Társaság a későbbiekben a tevékenységéhez kapcsolódó (pl. pontgyűjtés, ajándékok, rendezvényre történő regisztrációkor elsőbbség) kedvezményekben részesítse a Netlient Kft. közreműködésével készülő ügyfélkártyák használatán keresztül (törzsvásárlói kártya), melynek használatával az érintett vásárlási kedvezményekben részesülhet (törzsvásárlói program).

A törzsvásárlói program működtetéséhez igénybe vett szolgáltató megnevezése a következő: 

 

A szolgáltató:

Cégnév: Netlient Kft.

Székhely: 2600 Vác, Háló köz 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-165574

Adószám: 24684277-2-13

Képviselő: Szilágyi András

e-mail cím: netlient@gmail.com

 

Webshopban rendelt termékek csomagolását, feladását és kézbesítését végző szolgáltatók

A Társaság honlapján webshopot üzemeltet, ahol a felhasználók könyveket vásárolhatnak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint adásvételi szerződés útján.

Az itt megrendelt termékek feladásához és kézbesítéséhez az Adatkezelő szolgáltatókat vesz igénybe, akik részére továbbítja a vásárló érintettek kézbesítéshez szükséges személy adatait, azaz a nevet, szállítási címet és telefonszámot.

Az érintett szolgáltatók megnevezése a következő:

A vásárolt termékek csomagolása és feladása tekintetében eljáró csomagküldő szolgáltató:

Cégnév: Copy & Consulting Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 3. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-915850

Adószám: 14701474-2-43

Képviselő: Gál Zsolt

e-mail cím: info@ccprint.hu

 

A kézbesítés tekintetében közreműködő szolgáltató:

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Képviselő: Pesztericz Péter ügyvezető

e-mail cím: pesztericzp@tof.hu

 

Nyereményjátékban közreműködő szervezetek

Az Adatkezelő a Facebook és Instagram oldalán alkalmanként szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot szervez. Amennyiben a nyertes a nyereménykönyv postai kézbesítését választja, az Adatkezelő ennek teljesítéséhez kézbesítő szolgáltatót vesz igénybe. A nyereményjátékok alkalmával esetenként nem az Adatkezelő tulajdonában álló könyv kerül nyereményként kisorsolásra, így ilyen esetben a nyertesnek a nyeremény átadásához szükséges személyes adatai továbbításra kerülnek a nyereményt felajánló szervezet (Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány) részére.

Ezen nyereményjáték lebonyolításában részt vevő adatfeldolgozó szervezetek az alábbiak:

 

A kézbesítés tekintetében közreműködő szolgáltató:

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Képviselő: Pesztericz Péter ügyvezető

e-mail cím: pesztericzp@tof.hu

 

 

 

 1. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 Az érintett megfelelő tájékoztatáshoz való joga

A Társaság a jelen adatkezelési szabályzatot a székhelyén folyamatosan elérhetővé teszi és az érintettnek külön kérésre egyedileg megküldi.

 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Lásd részletesen XI. Fejezet.)

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintetteket erről az eltérő célról és minden, a fentiek szerint releváns kiegészítő információról.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, azonban ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Társaság tájékoztatja e címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Korlátozások

A Társaságra vagy vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja bizonyos, a Rendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek hatályát az ott meghatározott okokból.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell annak lehetséges következményeit és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha:

 1. a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé; – ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet szabályait.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

a felügyeleti hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 

 

14. FEJEZET AZ ÉRINTETT RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő az érintett számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi a következő információkat:

 1. a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) a Társaságnál adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére a Rendelet 37. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kerül sor;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztatóban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek megjelölésével;
 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 8. h) az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérelmezze az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet adathordozhatósághoz való jog is megilleti, amennyiben a Társaság automatizált adatkezelést végez;
 9. i) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. j) az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához;
 11. k) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 12. l) arról, hogy a Társaság automatizált adatkezelést végez;

 

 

 1. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEK

 

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

A Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

 

 

[1]           AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Korábbi adatkezelési tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: https://pallasathenekiado.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2018-05-25-elott/