Általános Szerződési Feltételek

A Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett webáruház általános szerződési feltételei

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a www.pallasathenekiado.hu elektronikus piactéren keresztül igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél, vagy Ügyfelek) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és az Ügyfél/Ügyfelek a továbbiakban együttesen: a Felek.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve regisztrált felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.pallasathenekiado.hu webáruház felületén kötött adásvétel eredményeképpen jön létre a Felek között.

Szolgáltató adatai:

Cég neve: Pallas Athéné Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.)

Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-303681/10 (Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 26133454-2-41

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-139368/2018, NAIH-140410/2018.

BKIK nyilvántartási száma: BU26133454

Képviseli: dr. Cseh Katinka ügyvezető

A webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Szolgáltató ügyfélszolgálata:

Központi ügyfélszolgálat: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

Ügyfélszolgálati email: info@pallasathenekiado.hu

Ügyfélszolgálat telefon: +36 1/ 445 49 61

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Munkanapokon 9.00 – 16.00 óra között

Minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül reagálunk, és legkésőbb két munkanapon belül érdemben válaszolunk.

A Felek közötti szerződés egyéb feltételei

A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a webáruházban megvásárolt bármilyen termék, vagy szolgáltatás. A Szolgáltató a webáruházban kizárólag a saját tulajdonában álló termékeket árulja.

A 2001. évi CVIII. tv. szerint, a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szolgáltató iktatja a szerződéseket, melyek visszakereshetőek és utólag hozzáférhetőek.

A vételár:

A vételár a webáruházban, a termék mellett feltüntetett bruttó ár, ami lehet teljes ár, akciós ár vagy törzsvásárlói kártya eredményeképpen egyedi, csak az adott Ügyfélre vonatkozó speciális ár. Az adott ügyfél vételára mindig az az ár, ami a fizetési folyamat során az adott ügyfél kosara mellett, jól látható és értelmezhető módon fel van tüntetve.

Esetleges informatikai rendszerhiba miatt megjelenő nyilvánvalóan hibás árak (pl. 0 Ft-os, vagy 1,- Ft-os belistázott tételek) nem képezhetik a jogügylet alapját, ezeknek javításához Szolgáltatónak joga van, Ügyfél pedig ilyen utólagos korrekció esetén, elállhat a szerződéstől. Egyebekben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza a végső vételárat. Alapszabályként mindig a megrendeléskor érvényes és megadott vételár az irányadó, árváltozás esetén is a megrendeléskori ár képezi a jogügylet alapját.

Törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos szabályok:

A törzsvásárlói kártyával a vásárló a Szolgáltató által nyújtott kedvezményeket veheti igénybe a törzsvásárlói kártyák használatára vonatkozó szabályzat alapján.

Adatkezelés

A webáruház a regisztráció során megismert adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek részletes szabályait az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Szavatosság:

A megrendelt termékekre vonatkozóan az érvényes jogszabályok szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Ha az Ügyfél hibás teljesítést észlel, köteles késedelem nélkül jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ilyen esetben Szolgáltató az alábbi sorrendben jár el: 1) termék csere, ha erre nincs mód, akkor 2) árengedmény az adott termékre, vagy az Ügyfél választása szerint 3) az Ügyfél a megrendeléstől elállhat és a termék visszaküldése mellett kérheti a vételár megtérítését.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:157. § (1), (2) bek., 6:158. §,  6:168. §,   (1), (2), (3), (4) bek., 6:169. § (1), (2) bek., valamint a 6:170. § rendelkezései szerint.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján, az Ügyfelet elállási jog illeti meg. A 20. § (2) bek. alapján az Ügyfél elállási jogát a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Elállás esetén az Ügyfél köteles írásban jelezni elállási szándékát és azt vagy postai úton, vagy emailben megküldeni a Szolgáltató ügyfélszolgálatára. Az elállási jog alóli kivételeket a rendelet 29. § (1) bek. szabályozza és tételesen felsorolja. Esetleges elállás esetén az Ügyfél köteles a rendelet 24. §, 25. §, 26. §, 27. §, és 28. § szerint eljárni, a Szolgáltató pedig a rendelet 23. §-ában megfogalmazott szabályokat követni.

Felelősség kizárása:

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major, vagy harmadik fél által okozott helyzetekért és károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a www.pallasathenekiado.hu webáruház használatából, rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.

Szerződésmódosítás:

A Szolgáltató jogosult az üzletszabályzatát bármikor és egyoldalúan módosítani, de soha nem visszamenőleges hatállyal. A módosítások mindig a webáruházban történt közzététel napjától érvényesek.

Szerződéskötés:

A szerződés az Ügyfél által a megrendelés véglegesítésével jön létre. A szerződés nyelve: magyar.

A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni. A szerződéskötéshez az Ügyfél további információt a szolgáltatótól nem igényelhet. Az Ügyfél a rendelkezésre álló információk alapján köti meg a szerződést, így szolgáltatót az Ügyfél szerződéskötési akaratát befolyásoló egyéb tényezők tekintetében felelősség nem terheli.

Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 175.§-ában foglaltak szerint a vásárlásáról e-számla kerüljön kiállításra a regisztrációban szereplő adatok alapján, és a megadott email címre kerüljön megküldésre, melyet az ügyfél elektronikusan fogad a kiállítójától.

A számla megtekintéséhez Adobe Reader programra van szükség. Amennyiben Ön nem rendelkezik ilyen szoftverrel az alábbi linken letöltheti azt.

Érvényesség:

Az Ügyfél a regisztrációval, vagy regisztráció nélküli vásárlással/megrendeléssel tudomásul veszi a jelen dokumentumban részletezett feltételeket.

Adatvédelem:

A Szolgáltató, a vásárlási folyamat, illetve a regisztráció során megadott személyes ügyféladatokat bizalmasan kezeli, és azt harmadik fél részére, csak az Ügyfél kifejezett felhatalmazása esetén adja ki. Ez alól kivétel, a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik fél bevonása (futárszolgálat és az OTP Simple pay rendszer használata). Felek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az infromációszabadságról rendelkezéseit tartják irányadónak.

Regisztráció:

Szolgáltató vállalja, hogy a piacterén regisztráló Ügyfelek számára időről-időre különböző kedvezményeket biztosít. Ilyen lehet pl. a regisztrált törzsvásárlók számára az ingyenes a kiszállítás. Az Ügyfél a regisztrációjával hozzájárul, hogy a Szolgáltató, a fentiek szerinti adatvédelmi szabályok figyelembevételével és azok betartása mellett, az Ügyfél adatait tárolja és kezelje. A regisztráció során az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani, vagy nem kiválasztani a hírlevélküldési opciót, azaz az Ügyfél dönti el, hogy szeretne, vagy nem szeretne aktív megkereséseket kapni a későbbiekben a Szolgáltatótól.

Az ügyfelek adatszolgáltatási kötelezettsége:

A megrendelési folyamat során az Ügyfél köteles valós és működő email címet, valós és működő mobiltelefonszámot, továbbá valós számlázási címet megadni. Az Ügyfél, Szolgáltató ügyfélszolgálata által, illetve a házhozszállítást végző partner futárszolgálat által történő elérhetősége a Szolgáltató és az Ügyfél közös érdeke. A rendelési folyamat során hiányos, vagy téves adatok megadása esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata megkísérli az Ügyféllel való kapcsolatfelvételt a megadott telefonszámon és/vagy email címen. Az Ügyfél elérhetetlensége esetén, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hibás, és/vagy nem valós adatokkal megadott megrendelést.

Fizetési lehetőségek

A webáruházban történő vásárlás során az Ügyfél az alábbi fizetési mód közül választhat.

–       Bankkártyás fizetés

A részleteket illetően ld. a “Tájékoztató az OTP Simple pay fizetésről” külön linken elérhető fejezeteket.

Házhozszállítás

Szállító partnerünk a Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat). Futárszolgálat igénybevétele esetén a szállítás háztól házig történik, gyors, pontos, kényelmes. A csomag feladásáról, érkezésről sms vagy e-mailes értesítést küld a szolgáltató. A kínált szolgáltatás zökkenőmentes biztosításához szállítási cím pontos megadását kérjük, valamint értesítésekhez e-mail cím és mobil telefonszám megadását.

A csomag feladásának napján, a szolgáltató rendszeréből e-mail vagy sms előértesítést küld a csomag érkezésének várható időpontjáról.

Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltűntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltűnteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

MPL ügyfélszolgálati elérhetőség

telefonszám: 06-1-333-7777
Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00
Csütörtökön 08:00-20:00 óráig.

A munkanapokon leadott és kifizetett rendelések belföldre három munkanapon belül kiszállításra kerülnek. Munkaszüneti napon leadott rendelések, kifizetések az első munkanapon kerülnek feldolgozásra és három munkanapon belül kerülnek kiszállításra. Munkaszüneti napokon nincs kiszállítás.

Például egy pénteken 14 óráig leadott rendelés még aznap feladásra kerül és belföldre a következő munkanapon, azaz hétfőn kerül kiszállításra. Egy hétvégén leadott rendelés, (amennyiben nincs további munkaszüneti nap) hétfőn kerül feldolgozásra, feladásra és belföldre kedden kerül kiszállításra.

Egyéb irányadó jogszabályok

Jelen üzletszabályzatban nem említett kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezési az irányadóak:

–           1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről

–           2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

–           2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

–           2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

–           2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

–           2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

–           210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

–           45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól